Mittwoch, 9. Oktober 2013

امام نقی و واکاوی برخوردهای دو گانه در بلاد پارس

ابو تفخیذ بارسفر بسته بود و راهی شد که با امام مواجه شد امام پرسید به کجا چنین شتابان!! ابوتفخیذ گفت یبن رسول به بلاد پارس می روم آنجا آزادترین بلاد جهان است، امام: چه کسی این را به تو گفت ابوتفخیذ: یبن رسول مگر ندیدی از وقتی که آن مردک یهودی از گرفتاری های مردم پارس سخن گفت چگونه بسیاری از آن مردم به او تاختن و با شلوارهای جین به جهانیان نشان دادند که آزادترین سرزمین را دارند امام: خندید فرمود تو آنها را نمی شناسی اندکی صبر کن تا در نماز جمعه آینده خطیب نماز جمعه از آزادی تمام و کمال آن مردم سخن بگوید آنگاه خواهی دید که چگونه از نبود آزادی و بدبختی هایشان سخن می گویند و صدای وا مصیبتا و واگرفتاریشان گوش فلک را کر خواهد کرد (امام و واکاوی برخوردهای دو گانه در بلاد پارس - نوشته ابونعناع درونی)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen