Sonntag, 12. Mai 2013

آیة 34 سورة نساء


آیة 34 سورة نساء که خطاب به مردان می‌گوید:

… و زنانی را که از نافرمانی‌شان بیم دارید، (نخست) پندشان دهید و (اگر مؤثر نیفتاد) در بستر از آنها دوری کنید و (اگر باز سودمند نشد) آنها را کتک بزنید. پس اگر از شما فرمان بردند، راهی برای تعدی بر آنها مجوئید(یعنی دیگررهایشان کنید!…)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen